ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
ჰაერის ხარისხის და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი
ღონისძიება: ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება
შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შესრულების ვადა: 2017 -2020 წ.წ.
ღონისძიება: ქ. თბილისის ჰაერის ხარისხის მოდელირება
შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შესრულების ვადა: 2018 წლის I კვარტალი
ღონისძიება: ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჰაერის ხარისხის სტანდარტების შემოღება
შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
შესრულების ვადა: 2017 წლის IV კვარტალი
ღონისძიება: ჰაერის ხარისხის ინდიკატორული გაზომვების განხორციელება და დედაქალაქის ცხელი წერტილების გამოვლენა
შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შესრულების ვადა: 2017 -2020 წ.წ.
ღონისძიება: ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის მობილური ავტომატური სადგურის შეძენა და მონიტორინგი ქალაქის სხვადასხვა წერტილში
შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შესრულების ვადა: 2017 წ.
ღონისძიება: დაბინძურებული ჰაერის ზეგავლენის შეფასება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე
შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
შესრულების ვადა: 2017 -2020 წ.წ.
ღონისძიება: დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის ინდიკატორებისა და მეთოდოლოგიის განსაზღვრა
შემსრულებელი: საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობის ა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
შესრულების ვადა: 2018 წლის II კვარტალი
ღონისძიება: დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და ანგარიშის წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის
შემსრულებელი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შესრულების ვადა: 2018 წლის IV კვარტალი