ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
<
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რუკა იხილეთ ბმულზე
ჰაერის ხარისხის ინდექსის ლეგენდა
ძალიან კარგი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
ცუდი
ძალიან ცუდი
არ არის მონაცემი
ქალაქ რუსთავში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატურ სადგურზე ტექნიკური ხარვეზის გამო დროებით შეჩერებულია მყარი ნაწილაკების PM10, PM2.5 და ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) გაზომვები. ასევე ტექნიკური ხარვეზის გამო ქალაქ ბათუმში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატურ სადგურზე დროებითაა შეჩერებული გოგირდის დიოქსიდის (SO2) გაზომვები.&nbsp; მონაცემები განახლდება აღდგენითი სამუშაოების დასრულებისთანავე
დახურვა მეტის წაკითხვა